Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
rudejestwredne
rudejestwredne
rudejestwredne
Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek.
— Elisabeth Gaskell ‘Północ i Południe
rudejestwredne
Są takie noce, przyjacielu, kiedy świat się kończy. Świat odchodzi i zostawia nas z rozszerzonymi źrenicami i bezradnie opuszczonymi rękoma.
— Halina Poświatowska
rudejestwredne
1876 d494 420
Reposted fromcaraseen caraseen viacouples couples
rudejestwredne
Reposted fromcouples couples
rudejestwredne
8916 517d 420
Reposted frommoai moai viaplugss plugss
rudejestwredne
3758 8c1f 420
Reposted frombylejakosc bylejakosc viaizzchi izzchi
rudejestwredne
Reposted fromshakeme shakeme viaplugss plugss
rudejestwredne
2749 372a 420
Reposted fromblackcandy blackcandy viascorpix scorpix
rudejestwredne
rudejestwredne
7280 f776 420
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viamahsheed mahsheed
rudejestwredne
rudejestwredne
rudejestwredne
rudejestwredne
Reposted frommakemesmilejo makemesmilejo
rudejestwredne
Reposted fromoceanstrat oceanstrat
rudejestwredne
Reposted byJessicaakejtowafantazjowa
rudejestwredne
Reposted fromnjmortensen njmortensen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl